GDPR – Izjava o obradi osobnih podataka

IZJAVA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U SKLADU S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI  PODATAKA (EU679/2016)

DHH d.o.o., Nobileova 20, Pula, OIB: 25444746329, kao Pružatelj usluga potvrđuje

1. Uvodne odredbe

1.1 Korisnik usluga je sa prihvaćanjem Uslova poslovanja i plaćanjem predračuna za usluge (u daljnjem tekstu: Ugovorne usluge), sa Pružateljem usluga ušao u ugovorni odnos, čijeg predmet su dogovorene Ugovorne usluge.

1.2 Ta Izjava je dio ugovornog odnosa i definira usklađenje međusobnih odnosa s Općom uredbom o zaštiti podataka EU679/2016 (dalje u tekstu: Uredba).

1.3 Korisnik usluga ima u skladu s Uredbom status voditelja obrade (dalje u tekstu: Voditelj obrade).

1.4 Pružatelj usluga ima u skladu s Uredbom status izvršitelja obrade (dalje u tekstu: Izvršitelj obrade).

1.5 Izrazi upotrijebljeni u ovom Ugovoru imaju isto značenje kao što je navedeno u Uredbi.

1.6 Izvršitelj obrade vodi evidenciju vrste/kategorije preuzetih podataka, koji su uključeni u obradu osobnih podataka i pružanje Ugovornih usluga.

1.7 Predanim osobnim podacima će se smatrati i osobni podaci s kojima će Izvršitelj obrade nenamjensko doći u kontakt prilikom izvršavanja Ugovornih usluga.

1.8 Izvršitelj obrade će primljene osobne podatke upotrijebiti isključivo za namjene izvođenja Ugovornih usluga. (Prilog 1: Ugovorne usluge, osobni podaci, namjene obrada i obrade osobnih podataka).

2. Informacijska sigurnost i usklađenost s Uredbom

2.1.    Izvršitelj obrade potvrđuje da kod izvođenja svojih poslovnih aktivnosti striktno izvodi tehničke i organizacijske mjere, s ciljem zaštite osobnih podataka i osiguranja prava ispitanika u smislu čl. 28 i 32 Uredbe.

2.2    Minimalne tehničke i organizacijske mjere, koje smanjuju vjerojatnost nenamjerne ili namjerne neovlaštene promjene, uništavanje, gubitak ili neovlaštenu obradu osobnih podatka, uključuju:

 • fizičku, tehničku i logičnu zaštitu prostorija, strojne opreme i sistemske programske opreme, uključujući IKT ulazno-izlazne jedinice,
 • tehničku i logičnu zaštitu programske opreme korisnika,
 • tehničko i logičko sprječavanje neovlaštenih pristupa osobnim podacima prilikom njihovog prijenosa, uključujući prijenos putem telekomunikacijskih sredstava i mreža,
 • efikasne načine blokiranja, uništavanja, brisanja ili anonimiziranja osobnih podataka, kada su ispunjene namjene obrade podataka,
 • osiguravanje i vođenje revizijskih tragova koji su namijenjeni određivanju vremena unosa pojedinih podataka u evidenciju osobnih podataka, upotrijebe, prijenosa, pogleda, drugih obrada i identificiranju izvođača tih aktivnosti,
 • odgovornost, informiranost i kvalificiranost zaposlenika te drugih suradnika Izvršitelja obrade u vezi sa zaštitom osobnih podataka, uvjeta i zahtjeva Uredbe i dobrim praksama informacijske sigurnosti,
 • dokumentirana jamstva zaposlenih i drugih suradnika Izvršitelja obrade u vezi sa zahtjevima točaka 8.7, 8.8. i 8.9 ovog Ugovora,
 • druge mjere, navedene u Uredbi (čl. 32).

2.3    Izvršitelj obrade jamči, da kod izvođenja Ugovornih usluga poštuje i ispunjava sve uvjete, zahtjeve i standarde koje u vezi zaštite osobnih podataka definiraju njihovi međusobni dogovori, Uredba i dobre prakse informacijske sigurnosti.

2.4    Izvršitelj obrade ispunjava sve zahtjeve Uredbe i dobre prakse informacijske sigurnosti u vezi s formiranjem i vođenjem revizijskih tragova.

3. Prikupljanje, obrada, prijenos i skladištenje osobnih podataka

3.1    Voditelj obrade potvrđuje da sve osobne te povezane podatke, koji su predmet obrade tj. izvođenja Ugovornih usluga, dobiva legalno i na način sukladno sa zahtjevima čl. 6 (1), 7 (1), 8 i 9 (2) Uredbe.

3.2    Voditelj obrade potvrđuje da sve ispitanike jasno, razumljivo i u pisanom obliku informira o uvjetima prikupljanja, obrade, prijenosa i skladištenja osobnih podataka, sukladno sa čl. 5 Uredbe.

4. Prava ispitanika

4.1     Voditelj obrade svim ispitanicima omogućava izvršavanje svih prava vezanih za njihove osobne podatke, navedenih u čl. 12 do 22 i 46 (5) Uredbe.

4.2    Izvršitelj obrade je sukladno s odredbama čl. 37, 38 i 39 Uredbe, imenovao  Ovlaštenika za zaštitu osobnih podataka i definirao njegove ovlasti, obaveze i odgovornosti.

5. Prava Voditelja obrade

5.1    Voditelj obrade ima pravo da u svakom trenutku, na vlastiti trošak i u suradnji sa nezavisnim  revizorom, kod Izvršitelja obrade provjeri izvođenje Ugovornih usluga i izvođenje tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera koje osiguravaju informacijsku sigurnost i zaštitu osobnih podataka, kao i sukladnost s Uredbom te dobrim praksama informacijske sigurnosti.

5.2    Voditelj obrade ima pravo da Izvršitelju obrade kod izvođenja aktivnosti koje su potrebne za pružanje Ugovornih usluga, ograniči ili zabrani suradnju s pojedinim podizvođačem.

6. Obaveze Voditelja obrade

6.1    Voditelj obrade je dužan sve zahtjeve i upute, vezane za izvođenje Ugovornih usluga, proslijediti Izvršitelju obrade u pisanom obliku.

6.2 Voditelj obrade je dužan osiguravati zakonitost korištenja informacijskih sredstava, koje su predmet Ugovornih usluga i nad kojima Izvršitelj obrade, u skladu s ugovorenim odredbama, nema izravne kontrole ili druge mogućnosti utjecaja.

7. Prava Izvršitelja obrade

7.1    Izvršitelj obrade može u slučaju sumnje da će sa izvedbom uputa od strane Voditelja obrade kršiti važeće zakone, do promjene uputa privremeno prekinuti izvođenje Ugovornih usluga.

7.2    Izvršitelj obrade je dužan obavijestiti Voditelja obrade o potencijalnoj povredi važećih zakona te namjeri o prekidu izvođenja Ugovornih usluga pravovremeno i bez odlaganja.

7.3    Izvršitelj obrade smije u primjeru zloupotrebe ili nezakonite upotrebe informacionih sredstava, koja su predmet Ugovornih usluga, bez odlaganja ukinuti takvu aktivnost.

7.4    Izvršitelj obrade smije za izvođenje Ugovornih usluga sklopiti ugovor s podizvođačem, isključivo u opsegu i namjeni suradnje prethodno odobrenoj od strane Voditelja obrade. Ako Voditelj obrade ne postavi ograničenja, Izvršitelj obrade je slobodan sklopiti ugovor s podizvođačem po vlastitom izboru.

8. Obaveze Izvršitelja obrade

8.1    Izvršitelj obrade dužan je izvoditi Ugovorne usluge samo u opsegu te za namjene koje su dogovorene u Osnovnom ugovoru, Aneksima te pisanim zahtjevima i uputama Voditelja obrade.

8.2    Izvršitelj obrade će kod izvođenja Ugovornih usluga ispunjavati sve zahtjeve Uredbe u vezi s formiranjem i vođenjem revizijskih tragova.

8.3    Izvršitelj obrade će sukladno s Uredbom i dobrom praksom informacijske sigurnosti kontinuirano izvoditi i nadograđivati sve tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih i drugih povezanih podataka Ispitanika i Voditelja obrade na način da će stalno osiguravati povjerljivost, cjelokupnost, raspoloživost i otpornost sustava i usluga.

8.4    Izvršitelj obrade će sa odobrenim podizvođačima sklopiti pisane ugovore.

8.5    Odgovornost Izvršitelja obrade je da odabrani podizvođači nude informacijsku sigurnost i zaštitu osobnih podataka najmanje na istom nivou kao i Izvršitelj obrade.

8.6    U slučaju primitka zahtjeva Ispitanika vezano za realizaciju prava koja su mu osigurana Uredbom te ako može na osnovu njemu dostupnih podataka povezati ispitanika s Voditeljem obrade, Izvršitelj obrade je dužan takav zahtjev bez odlaganja i u pisanom obliku proslijediti Voditelju obrade.

8.7    Svi zaposlenici i druge osobe koje sudjeluju u izvođenju Ugovornih usluga na strani Izvršitelja obrade, dužni su poštivati sve upute i standarde Voditelja obrade, kao i zahtjeve navedene u čl. 28, 28, 32 Uredbe.

8.8    Svi zaposlenici i druge osobe, koje sudjeluju u izvođenju Ugovornih usluga na strani Izvršitelja obrade, dužni su poštivati zaštitu poslovnih tajni.

8.9    Obaveza zaštite poslovnih tajni važeća je i poslije završetka radnog odnosa ili drugih ugovornih odnosa ili po prekidu suradnje između Voditelja obrade i Izvršitelja obrade.

8.10     Izvršitelj obrade će u slučajevima, koji su definirani u Uredbi i na osnovi pisanog zahtjeva Voditelja obrade, surađivati sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

8.11    Po završetku izvođenja Ugovornih usluga, Izvršitelj obrade dužan je najkasnije u roku 30 dana vratiti Voditelju obrade sve primljene zbirke osobnih podataka.

8.12    Ako Voditelj obrade ne zahtjeva drugačije ili ako zakoni ne nalažu skladištenje, Izvršitelj obrade dužan je u roku 60 dana poslije prekida suradnje trajno uništiti sve kopije i ostatke tragova zapisa osobnih podataka koji su bili predmet Ugovornih usluga i/ili sa kojima je bio u trajanju izvođenja Ugovornih usluga u nenamjenskom kontaktu. Iznimka su podatci, kopije ili drugi zapisi osobnih podataka, koje su sigurnosne kopije i kod kojih postoje tehnička ograničenja u vezi sa selektivnim brisanjem.

9. Upravljanje s incidentima

9.1    Izvršitelj obrade potvrđuje da u svojoj organizaciji sukladno s Uredbom i dobrom praksom informacijske sigurnosti izvodi sve tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju upravljanje i izvođenje adekvatnih aktivnosti u slučaju sumnje ili potvrde sigurnosnog incidenta i/ili gubitka povjerljivosti.

9.2    Voditelj obrade i Izvršitelj obrade dužni su u slučaju sumnje ili potvrde sigurnosnog incidenta i/ili gubitka povjerljivosti bez odlaganja reagirati sukladno sa čl. 33 i 34 Uredbe.

9.3    Voditelj obrade i Izvršitelj obrade dužni su u slučaju sumnje ili potvrde sigurnosnog incidenta i/ili gubitka povjerljivosti, pored izvedbe svih aktivnosti predviđenih u njihovim internim propisima, o tome bez odlaganja obavijestiti jedan drugoga.

9.4    Voditelj obrade i Izvršitelj obrade međusobno će razmjenjivati rezultate analiza uzroka i okolnosti vezanih za identificirane sigurnosne incidente i gubitke povjerljivosti.

9.5    Svi nalazi i rezultati analiza bit će korišteni za poboljšanja i nadgradnje sustava i internih procesa.

10. Završne odredbe

10.1.    Voditelj obrade i Izvršitelj obrade su suglasni da ih nijedna pojedinačna odredba te Izjave ili Osnovnog ugovornog odnosa ili Aneksa ili pisanih zahtjeva ne lišava pojedinačne obaveze poštivanja odredbi Uredbe i pojedinačne odgovornosti koja proizlazi iz nje.

10.2    U slučaju sporova u vezi sa sigurnošću osobnih podataka, odredbe ove Izjave imaju prednost pred odredbama Osnovnog ugovora i Aneksa.

10.3    Sve eventualne sporove proistekle iz ili u vezi s ovom Izjavom, Ugovorne strane rješavat će mirnim putem, a u slučaju da spor ne bi bio riješen mirnim putem, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Puli, uz primjenu prava Republike Hrvatske.

10.4    Nevaljanost ili neizvršivost pojedinačnih odredbi ove Izjave nema utjecaja na važenje ostalih valjanih odredbi. Ugovorne strane su obavezne bez odlaganja promijeniti svaku nevaljanu odredbu.

10.5    Ova Izjava je važeća za Voditelja obrade od trenutka predaje ili potvrde njegove narudžbe ili najkasnije od provedbe plaćanja. Za postojeće ugovorne partnere ta Izjava je važeća od trenutka njene objave na stranicama DHH d.o.o.

10.6    Ova Izjava ima valjanost za razdoblje valjanosti osnovnog Ugovora i Aneksa.

Prilog dokumentu:

Podaci koje obrađujemo i u koje svrhe

POVEŽITE SE S NAMA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

KORISNIČKE STRANICE

Email adresa:

Lozinka:

KLIJENTI O NAMA

 • Hrvoje BušićMale stvari d.o.o.

  Fantastična, brza i kvalitetna usluga bez čekanja. Izuzetno ljubazan odnos i visoka razina ophođenja ne samo prilikom kupnje već i prilikom rješavanja problema. Čisto zadovoljstvo!

 • Ivona MačekIvona Maček

  Profesionalnost, brzina kod odgovora na upit i sve najbolje

 • Ivan MišićIvan Mišić

  Do sada najbolji hosting (ništa ne brane niti ograničavaju, svaki upit je riješen gotovo isti dan na zadovoljstvo mene kao korisnika). Preporučam svakome tko želi kvalitetan, ali povoljan hosting :)

 • Antonio VukorepaKontrol biro d.o.o.

  Vrlo sam zadovoljan kompletnom uslugom, pogotovo kvalitetnom korisničkom podrškom.Na sve moje upite odgovorili ste u roku pola sata i riješili sva pitanja i probleme.

 • Vladan PavkovićUdruga Sjedi 5

  Zahvaljujem na visokom angažmanu koji se vidi u odnosu prema nama i našim potrebama. Potpuno smo mirni i zadovoljni kod vas. Sjedi5.hr

 • Ivica BrajkovićArke orbis j.d.o.o

  Odlični, brzi i pouzdani!

 • Marino BobetićMarino Bobetić

  U višegodišnjem korištenju usluga Studio4web-a nikad se nisam osjećao uskraćen. Cijene su pristojne i pristupačne, služba za korisnike ljubazna i susretljiva. Nemojte se pokvariti i ostat ćemo skupa još dugo vremena ;)

 • Marinko Stanićwww.stanich.net

  Najpovoljnije cijene za stabilnu uslugu.Tehnička podrška brza i efikasna.Preporuke svima!

 • Luiza Gortanwww.marcana.info

  Sve što mi treba tu je. Podrška brza i efikasna (što mi je najbitnije). Omjer cijene i kvalitete savršen.

 • Davor PukljakFrontispis d.o.o.

  Izuzetno sam zadovoljan suradnjom. Svi korisnički upiti rješavaju se brzo i pouzdano.

 • Zadovoljstvo je raditi sa S4W jer sve eventualne probleme rješavaju u kratkom roku. Podrška je zaista fenomenalna!

 • Što reći, već godinama sam na Studio4web i moja iskustva su toliko pozitivna da bi svima na svijetu savjetovao S4W. Nikada nikakve greškice, ako se dogodi problem s moje strane stvar se riješi u 2-3 sata, što niti najveće svjetske hosting kompanije nisu u stanju napraviti. Ekipa iz S4W hvala Vam što zbog vas nema straha i brige oko svoji web stranice! Ostanite takvi i dalje!

 • Sva pohvala na iznimno brzim reakcijama na upite, profesionalizmu, pouzdanosti i odnosu prema korisniku. Premašili ste naša očekivanja. Bravo!

 • Domagoj FrancDomagoj Franc

  Koristio sam puno domaćih i stranih hostinga ali Studio4web je moj omiljeni izbor

 • Jurica Kukovec

  Odlično! Bolji, pristupačniji, pregledniji, hosting i podršku nisam vidio... Samo tako dalje, imate moju punu podršku.

 • Tomislav Ermanwww.zminj24.com

  Uptime odličan! Korisnička podrška brza,uljudna,profesionalna i ekspertna! Za svaku pohvalu!

 • Darko HlušičkaHD televizija

  Mnogi danas nose atraktivna imena svojih kompanija i hvale se da su profesionalci, no ja znam samo za jednog pravog: Studio4web. Hosting koji sam slučajno primijetio na jednoj stranici prije mnogo godina nisam niti jednom do sada pomislio promijeniti već sasvim suprotno - otvaram nove domene i hosting račune za sebe i klijente isključivo ovdje i niti na kraj pameti mi nije promijeniti ovako dobar hosting.

 • Hi, I love the Reward Points addon. Thanks for your great support and addons!

 • Marijan RelkovićPlanet Računala

  Iznimno profesionalna i kvalitetna usluga. Vrlo brzo riješavanje problema. Daleko najozbiljniji i najpouzdaniji.

 • Ivo KljajićKim - obrt

  Već nekoliko godina sam korisnik i zaista sam prezadovoljan. Korisnička podrška izuzetno brzo i korektno obavlja svoj posao i čitajući ostale komentare složio bih se s jednim korisnikom u mišljenju: "Zaista jedna poštena i odgovorna tvrtka u ovoj banani od države".

 • Sve što sam tražio sam i dobio. Bez ikakvih problema ili predugačkih čekanja. Korisnička podrška na visokoj razini. Reagira brzo i pruža informacije koje korisnik i očekuje dobiti.

 • Jovica NikšićUdruga e-vinarstvo

  Zadovoljni smo brzinom odgovora na upite i suradnjom kroz ove 4g.

 • Davor ĐurinićDavor Đurinić

  Prezadovoljan sa uslugom. Nemam zamjerke. Samo tako nastavite. LP

 • Dominik PintarićDOPI DIZAJN j.d.o.o.

  Više od 5 godina surađujemo sa Studio4web-om i pokazali su se kao vodeća hosting tvrtka u Hrvatskoj. Inovativnost, znanje, iskustvo i stručnost su glavne prednosti ove tvrtke. SAMO NAPRIJED!

 • Ena BičanićEna Bičanić

  Odlična, pouzdana, povoljna usluga i solidna podrška. Sve pohvale.

 • Marin Begićwww.popularpin.com

  Definitivno najkvalitetniji i najjeftiniji hosting na hrvatskom tržištu. Odličan support i puno dodatnih opcija (35% affiliate, reward points, plaćanje Paypalom). Samo nastavite, svaka čast!

 • Siniša BralićstroGo ITT d.o.o.

  Više no zadovoljavajuća razina podrške sastoji se od brzine, kvalitete i potpunosti odgovora na sva do sada postavljena pitanja.

 • Pa mislim da se nemate u čemu još poboljšati, svoje ste usluge dotjerali do savršenstva. Nikad nisam vidjela da u Hrvatskoj itko radi kao Vi!!!! Kad bi svi u Hrvatskoj radili kao Studio4web, mogli bi biti mala Švicarska!!! Svaka čast!!!

 • Dražen PaunPAUN d.o.o.

  Definitivno najbolja usluga što se tiče web hostinga, registracija domena, brzih i korisnih odgovora na upite i zahtjeve. Toplo preporučam svima.

 • Antonio BaškovićToni Informatika LTD

  Brza, pouzdana i kvalitetna tehnička podrška. Brza aktivacija svih usluga, same pohvale!

 • Branko Bralićwww.fotohr.com

  Jako sam zadovoljan otkada sam počeo koristiti vaše usluge. Jednostavno nemam nikakvih primjedbi. Sve se radi do kraja profesionalno i odgovorno.

 • Znate onaj osjećaj kada obučete jaknu, hlače ili nešto treće sto niste dugo nosili, gurnete ruku u džep, a kad ono, u džepu 100 kn? Jednak osjećaj se javlja pri poslovanju sa Studio4web-om. Od brzine odgovaranja na upite, ljubaznosti, stručnosti, cijena, širine ponude, dostupnosti servera, brzine servera, .... kod ove hosting tvrtke nema loše strane i veselim se dugogodišnjem poslovanju s njima.

 • Marijan PericaImo-Consalt Rijeka

  Već godinama koristim usluge Studio4web-a. Zasigurno najbolja korisnička podrška koja se može dobiti kod nas. Preporučujem svima, sve pohvale... Miron svaka čast ... moje poštovanje !!!

 • O suradnji sa Studio4web koja već traje 5 godina mogu samo reći sve najbolje izuzetna susretljivost brzina i profesionalnost, u svakom slučaju topla preporuka.

 • Iznimno smo zadovoljni uslugom, pouzdanošću i brzinom odgovora od strane korisničke podrške. Svakako preporučujemo!

 • Ivan SušanjIvan Sušanj

  Izvrsna usluga i odlična korisnička služba.

 • Danijel Vranešićwww.jedanklik.com

  U kratko, vrlo sam zadovoljan s uslugom. Korisnička podrška je odlična i od velike pomoći. Cijene su i više nego prihvatljive. Vrhunska kvaliteta i niska cijena, vrlo sam zadovoljan!

 • Marko Glavićwww.mag.com.hr

  Već 6 godina, 24sata online, uz Studio4web. Ocjena, izvrstan(5)

 • Saša PantelićTURBO IT j.d.o.o.

  Najbolje hosting usluge sa povoljnom cijenom na ovim područjima. Podrška je izuzetna i ako tako ostane surađivat ćemo još dugo. Kao i prošle godine predlažem ih za Super brand.

 • Davor NujicTRIVIUS d.o.o.

  Najbolji web hosting koji se može pronaći u regiji. Osobno sam ga preporučio svim svojim kolegama i poslovnim partnerima koji me pitaju gdje smjestiti svoju web stranicu. Brzinu supporta koju pružaju kolege iz Studia4Web može biti uzor svim drugim hosting providerima iz cijeloga svijeta, jednom riječju FASCINANTNO ;) Topla preporuka svima koji traže brz, kvalitetan, pouzdan i cijenovno JEFTIN webhosting!!!

 • Gligo TomanovićGligo Tomanović

  Dugogodišnji sam korisnik usluga Studio4web-a i prilično sam zadovoljan. Radujem se nastavku uspješne saradnje.

 • Emil MustaćEmil Mustać

  Nikakvih zamjerki. Sve se jednostavno i lako odradi preko korisnickog sucelja.

 • Bernardo KlarićUdruga TOPNET Topusko

  Nemam primjedbi, a sviđa mi se ažurnost u odgovorima na probleme ili nedoumice.

 • Alida MezićKlaracomm d.o.o.

  Jako sam zadovoljna sa uvijek brzim i konkretnim odgovorima, uvijek 100 postotnim rješenjem problema. Vrlo ugodna suradnja, preporučam svakome tko želi/treba sigurno parkirane stranice.

 • Ažurnost na nivou, podrška odlična. Jedna od boljih hosting usluga u Hrvatskoj. Profesionalnost na nivou, pristupačnost odlična, samo naprijed.

 • Dean Hudoletnjakwww.boss-game.com

  Jednostavno najbolji hosting, podrška za 5. Moja preporuka svima !

 • Desiree AgićDesiree Agić

  Imam odlično iskustvo s obzirom da je odlična podrška. Uvijek sam dobila brz odgovor kad sam imala pitanje ili problem. Ostanite takvi pa ću i dalje uvijek rado preporučivati Vaše usluge. Najbolje je što onda putem affiliate programa dobijem proviziju!

 • CloudLinux

 • cPanel

 • WHM

 • Roundcube

 • MySQL

 • PHP

 • phpMyAdmin

 • Apache

 • Nginx

 • Softaculous

Na sve cijene u EUR primjenjuje se fiksni tečaj 7.5345

© Copyright 2006-2022 Studio4web. Sva prava zadržana.