TOS – Uvjeti usluge

UVODNE ODREDBE

Ovim Uvjetima korištenja usluga društva Plus Hosting Grupa d.o.o. Pula (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Plus Hosting Grupa d.o.o., sa sjedištem u Puli, Nobileova 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 130039906, OIB: 25444746329, kao pružatelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pruža Plus Hosting Grupa d.o.o. Pula, a koje usluge su objavljene na web stranici baza.studio4web.com i poznate/prezentirane kroz brand “Studio4Web”, i Korisnika usluge, kako je on definiran daljnjim odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Na sve međusobne odnose između društva Plus Hosting Grupa d.o.o Pula kao Pružatelja, i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, imati će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016) kao i ostalih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

U svrhu razumijevanja i tumačenja odredaba ovih Uvjeta korištenja kao i njihove primjene, imati će se smatrati da pojedini izrazi upotrebljeni u ovim Uvjetima korištenja, imaju slijedeće značenje:

1. Pojmovi

(a) Uvjeti – uvjeti korištenja Studio4Web Usluga.
(b) Ugovor – ugovor sklopljen između Korisnika i Pružatelja usluga o pružanju Usluga čiji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.
(b) Pružatelj – odnosi se na “Studio4Web” brand kao dio Plus Hosting Grupa d.o.o, Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.
(c) Studio4Web – odnosi se na Pružatelja usluga
(d) Stranica – odnosi se na Pružateljevu web stranicu na adresi www.Studio4Web.com
(e) Usluga – obuhvaća sve usluge navedene na Stranici Pružatelja, koje Pružatelj pruža Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti;
(f) Korisnik – svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača;
(g) Sadržaj – bilo koji materijal, podaci te informacije (uključujući i materijal trećih osoba) koje Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge
(h) Pravila – podrazumjeva pravila prihvatljivosti korištenja koja su vidljiva u članku 5. ovih Uvjeta
(i) Cjenik – važeći cjenik usluga Pružatelja, određen u članku 10. ovih Uvjeta korištenja, koje Pružatelj javno objavljuje na svojim web stranicama, a prihvaćanje kojih Korisnik potvrđuje i prihvaća sklapanjem ugovora i prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja.
(j) Garancija – 30-dnevno jamstvo koje Pružatelj nudi za svoje shared hosting usluge. Jamstvo ne pokriva ostale usluge poput registracije domena, VPS, dedicated servera, usluge, SSL certifikata, itd.
(k) Vlasnik – vlasnikom Usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa sa koje je i prvotno naručena usluga. U slučajevima kada osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je prvotno naručena usluga od Pružatelja, nije ujedno i osoba koja vrši plaćanje usluga koje Pružatelj pruža Korisniku osnovom sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta korištenja, imati će se smatrati da je Vlasnik Usluge osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je usluga naručena, dok se osoba koja vrši plaćanje, a koja je različita od osobe Vlasnika Usluge, neće smatrati Vlasnikom nego će ista isključivo biti ovlaštena na rad sa računima;
(o) Administrativna e-mail adresa – e-mail adresa sa koje je prvotno napravljena narudžba na Studio4Web web stranici www.Studio4Web.com;
(l) Narudžba – pisani zahtjev za zakup Usluge od strane Korisnika, kreiran putem Stranica Pružatelja ili od strane korisničke podrške,
(m) Aktivacija usluge – aktivacija usluge odnosi se na datum aktivacije Usluge zakupljene od strane Korisnika,
(n) Ponuda za produženje usluge – pisana narudžba za produženje zakupa Usluge poslana automatikom Korisniku. Istu može poslati i korisnička podrška na zahtjev Korisnika.
(o) Ispitanik – fizička osoba, u sukladnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka (EU679/2016),
(p) Voditelj obrade – pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, u pojedinim slučajevima odnosi se na “Studio4Web” brand kao dio Plus Hosting Grupa d.o.o, Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.
(r) Izvršitelj obrade – “Studio4Web” brand kao dio Plus Hosting Grupa d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.

2. Zasnivanje ugovornog odnosa

Studio4Web pruža Usluge na temelju Ugovora sklopljenog između Studio4Weba i Korisnika Usluge, čiji sastavni dio su ovi Uvjeti. Sklapanjem Ugovora s Pružateljem, Korisnik ujedno nedvojbeno potvrđuje da je pročitao sadržaj ovih Uvjeta korištenja, te da isti u cijelosti prihvaća kao obvezujuće.

Kupnjom i / ili korištenjem Studio4Web Usluga, Korisnik je suglasan sa Uvjetima korištenja. Ako se vrijeme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka ne može točno utvrditi, smatrati će se da je, prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, potpisivanjem Ugovora i plaćanjem sukladno točki 10. ovih Uvjta korištenja, Usluga aktivirana. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, kada je to primjenjivo odnosno kada je Korisnik fizička osoba koja djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Ugovor se sklapa između Studio4Weba (Pružatelja Usluga) te Vlasnika Usluge, odnosno osobe u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je i prvotno naručena usluga. Na zahtjev Pružatelja usluge, Korisnik je dužan predočiti Pružatelju usluge svoje važeće identifikacijske isprave, odnosno druge isprave koje Pružatelj usluge može smatrati potrebnim radi zasnivanja ugovornog odnosa, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Studio4Web zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme, time da će isti biti učinjeni dostupnim javnosti, javnom objavom na web stranicama Pružatelja usluge. Pružatelj također može navesti specifična pravila korištenja ili smjernice koji se primjenjuju na određene proizvode ili usluge na različitim područjima Stranice. Korisnik je odgovoran za pregledavanje Uvjeta te Studio4Web Stranice vezano za sva pravila ili smjernice u korištenju Usluga, izmjene ili dopune Uvjeta, promjene u cijenama te promjene u Uslugama.

3. Postavljanje usluga, početak i trajanje korištenja usluga

Korisnik može izvršiti narudžbu koristeći Stranicu Pružatelja ili može izvršiti narudžbu podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva.

Po zaprimljenoj narudžbi, Pružatelj će ispostaviti ponudu Korisniku za naručene Usluge, koje će biti aktivirane po primitku uplate. Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge. Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro- račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije Usluge, osim u slučaju kada je početak trajanja Usluge definiran posebnim Ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Pružatelja. Trajanje Usluge vrijedi od početka trajanja Usluge do početka datuma isteka (ako je datum isteka 30.01., usluga ističe početkom 30.01., odnosno u ponoć između 29. i 30. siječnja).

Određene Usluge Pružatelja imaju posebno određeno trajanje, datum isteka i uvjete po kojima se Usluga produžuje, a koji su definirani u posebnim dodacima ovih Uvjeta.

Korisnik može u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Usluge ustanoviti točan datum isteka Usluge u Korisničkim stranicama, podnošenjem pismenog zahtjeva ili kontaktiranjem Korisničke podrške.
Usluga završava datumom isteka, te nakon tog datuma Pružatelj više nije odgovoran za aktivnost i kvalitetu pružene usluge. Korisnik može produžiti trajanje usluge uplatom ponude za produženje usluge, čime se usluga produžuje na novi plaćeni period.

Obavijest i upute za produženje usluge biti će poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu minimalno 10 dana prije isteka usluge. Korisnik može zatražiti i drugačije načine i rokove obavještavanja o isteku usluge. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.

Ukoliko Korisnik ne želi produžiti uslugu, Korisnik je dužan isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom. Ukoliko Korisnik izričito ne izjavi da ne želi više koristiti Uslugu, Usluga se automatski produljuje i Korisnik je dužan platiti naknadu za korištenje Usluge. U slučaju da Korisnik nije platio naknadu za korištenje Usluge, Usluga će biti deaktivirana.

Pružatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

a) Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika netočni ili neistiniti,
b) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu Usluga,
c) Ako postoji osnovana sumnja da će korištenje usluge narušiti stabilnost usluge ostalim postojećim korisnicima,
d) Ako je nad Korisnikom pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako je Korisnik prezadužen i/ili nesposoban za plaćanje;
e) U ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom ili na osnovu vlastite procjene.

3.1 Downgrade usluge, prelazak na paket nižeg cjenovnog razreda

Tokom trajanja perioda zakupa usluge, nije moguće raditi downgrade usluge, odnosno prelazak na paket nižeg cjenovnog ranga uz povrat preplaćenog iznosa.

Prelazak na uslugu nižeg cjenovnog ranga moguć je samo unutar prvih 30 dana od uplate za produženje ili zakupa nove usluge.

Nakon isteka perioda od 30 dana, moguće je prijeći na uslugu nižeg cjenovnog ranga, ali bez povrata preplaćenog iznosa, povrata iznosa u korisničke kredite ili preračunavanje usluge u svrhu dodavanja dodatnih dana na trajanje manje usluge.

Prelazak na uslugu višeg cjenovnog ranga, odnosno upgrade usluge je moguć u svakom trenutku uz nadoplatu razlike u cijeni.

4. Korisnikov sadržaj

Pružatelj neće sustavno pratiti Sadržaj koji Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge. Korisnik je sam dužan paziti da je njegov Sadržaj u skladu sa pravilima prihvatljivosti korištenja važećim Zakonima.

Pružatelj može odmah i bez prethodne obavijesti, poduzeti korektivne mjere na Sadržaju, uključujući uklanjanje svih ili dijela korisnikovog Sadržaja, isključenje ili obustavu svih ili pojedinih Usluga, kao i prekid ovog Ugovora u slučaju kršenja Pravila, u slučaju kršenja Zakona ili na temelju sudske odluke.

U slučaju da Pružatelj poduzme korektivne mjere zbog povrede Pravila, Pružatelj nije dužan dati Korisniku nikakvu naknadu, kao niti vratiti sredstva uplaćena za korištenje Usluga.
Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da Studio4Web neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog korektivnih akcija koje su poduzete u slučaju kršenja Pravila ili Zakona, uključujući i ukidanje usluga.

Pružatelj Usluga smije pristupiti i izmijeniti Korisnikov sadržaj na poslužiteljima ili putem mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja Ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje Ugovora.
Pružatelj Usluga se obvezuje da će Korisnikov sadržaj čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Korisnika neće posredovati trećim osobama, osim po nalogu nadležnog tijela i u slučajevima definiranim ovim Uvjetima korištenja.

5. Pravila prihvatljivosti korištenja

Korisnik je suglasan da će Usluge biti korištene isključivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju na ovaj Ugovor te korištenje Studio4Web Usluga.

U nastavku prikazuje djelomičan popis aktivnosti koje su zabranjene za vrijeme korištenja Usluge, te potencijalno mogu dovesti do privremene ili trajne obustave Korisničkog računa ili Usluge bez prethodne obavijest.Bez određenog redoslijeda, Usluge se ne mogu koristiti za osobito, ali ne i isključivo, hostanje, izlaganje, prikaz, širenje, upload, download, prenošenje, transfer, distribuiranje, reproduciranje, prodavanje, linkanje (povezivanje), te davanje pristupa prema:

(a) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži materijal koji je namijenjen za promicanje ilegalne aktivnosti, nezakonit, prijeteći, opsceni, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, promiče mržnju ili koji krši bilo koji dio ovog Ugovora. Definicija takvog sadršaja je ostavljena na slobodnu procjenu Pružatelja;
(b) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži privatne ili povjerljive podatke, uključujući, ali ne i limitirano na podatke o kreditnim karticama, privatne brojeve telefona, adrese ili privatne e-mail adrese koji pripadaju Korisniku ili trećoj strani;
(c) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja je po Pružateljevom mišljenju pornografskih sadržaj, seksualno eksplicitan, opscen ili nasilan. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Pružatelja;
(d) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja potiče terorizam, nasilje protiv ljudi, životinja ili imovine;
(e) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti za hackiranje ili provaljivanje u udaljene sustave, te koja se može koristitii kao otvoreni HTTP proxy;(f) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti ili se koristi za “phishing” napad (krađa podataka);
(g) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koj sadrži piratski softver, malware, , softver za phreaking, hacking, razbijanje passworda, DDOS controlere, penetration testing software, kao i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.
(h) Neželjenoj ili bulk elektronskoj pošti (spam), uključujući, ali ne ograničavajući se na, korištenje

Poslužiteljevog SMTP servisa ili mail skripte za slanje spam-a putem Poslužiteljeve infrastrukture. Jednako tako nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe.Hostanje game servera također nije dozvoljeno zbog potencijalnih problema sa DDoS napadima te licenciranjem istih.

5.1. Uklanjanje sadržaja

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kakvoću i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem weba, elektroničke pošte ili ostalih internet usluga.

Studio4Web ne procjenjuje niti utvrđuje, niti je isti dužan procjenjivati niti utvrđivati, zakonitost, kvalitetu, vlasništvo i copyright prava objavljenih sadržaja koje Korisnik učini dostupnima putem internetskih usluga. Studio4Web se potpuno ograđuje od Sadržaja objavljenog od strane Korisnika. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi sadržaj koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava), bez pristanka vlasnika odnosno nositelja prava.
Studio4Web također zadržava pravo na uklanjanje Sadržaja koji se kosi sa Pravilima prihvatljivosti korištenja iz članka 5. ovih Uvjeta Korištenja. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Studio4Weba.

U slučaju da treća strana ustanovi da je došlo do kršenja Zakona o autorskom pravu ili srodnih prava (NN167/03, NN79/07), Pružatelj će treću stranu uputiti na Korisnika. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik izjavljuje da je svjestan obveza i ograničenja usmjerenih na zaštitu autorskih i drugih srodnih prava.

6. Prava i obveze Korisnika i Pružatelja

Pružatelj i Korisnik pristaju na sljedeća prava i obveze:

6.1. Obveza održavanja točnosti podataka za kontakt

Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.

Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku.

Korisnik može provjeriti ili promijeniti ove podatke putem svojih korisničkih stranica, ili može kontaktirati Pružateljevu tehničku podršku putem e-maila, telefona ili chat-a. Davanje lažnih kontaktnih informacija bilo koje vrste, može dovesti do prekida Usluge i ovog Ugovora bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

6.2. Obveza pravodobnog plaćanja

Pružatelj će Korisniku prije isteka Usluge slati obavijesti o isteku Usluge te ponude za produženje Usluge elektronskom poštom. Obavijesti o isteku Usluge šalju se u nekoliko navrata prije isteka, ovisno o vrsti Usluge. Ponude za produženje Usluga sa vremenskim istekom odnose se na razdoblje od datuma isteka Usluge do isteka sljedećeg obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje Usluge sa vremenskim istekom određeno je prilikom narudžbe. Korisnik može zatražiti promjenu obračunskog razdoblja za Usluge sa vremenskim istekom slanjem pismenog zahtjeva Pružatelju.

Korisnik je dužan pravovremeno, prije datuma isteka Usluge, uplatiti ponudu za produženje Usluge ukoliko Usluga nije pravovremeno otkazana.
U slučaju nepravovremenog plaćanja Ponude za produženje usluge, Pružatelj će prekinuti pružanje Usluge bez obavještavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog kašnjenja s uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i štetu, Pružatelj neće snositi troškove niti biti odgovoran za gubitak i štetu Korisnika.

6.3. Obveza održavanja tajnosti podataka

Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružatelja Usluga.

Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridžavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.

6.4. Sigurnosne kopije i gubitak podataka

Izrada sigurnosnih kopija podataka Korisnika je odgovornost Korisnika. Pružateljev backup servis radi sigurnosne kopije podataka Korisnika, no Pružatelj nije odgovoran za podatke koji se nalaze unutar korisnikovog Sadržaja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik pristaje preuzeti odgovornost za svoje podatke, te raditi vlastite sigurnosne kopije podataka neovisno o Pružatelju.

U slučaju da je Korisnikov račun otkazan, ili nije produžen, Korisnikov sadržaj u obliku backup arhive će biti dostupan još 30 dana od isteka usluge. Korisnik može u bilo kojem trenutku unutar 30 dana od isteka izvršiti reaktivaciju korisničkog računa. Pružatelj nije dužan Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadržaju ili poslati kopiju sadržaja u slučaju da Korisnik nije produžio uslugu.

Pružatelj također ne može pružiti nikakva jamstva o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.

Pružatelj ne jamči sigurnost podataka koje se prenose Internetom. Pružatelj također ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja Korisnikovog Sadržaja ukoliko je taj Sadržaj dostupan javno putem interneta.

6.5. Korištenje bandwidth limita i elektronske pošte

Korisniku se dodjeljuje mjesečni bandwith limit. Taj limit ovisi o paketu zakupljene usluge. Ako Korisnikov račun premaši dodijeljeni limit, Pružatelj zadržava pravo da po vlastitom nahođenju poveća ili ne poveća limit do početka sljedećeg razdoblja (mjeseca). Neiskorišteni bandwidth limit u jednom mjesecu ne može se prenijeti na sljedeći mjesec.

Pružatelj zadržava i pravo da limitira broj poruka dolazne ili odlazne elektronske pošte u bilo kojem trenutku. Na Korisnikov zahtjev Pružatelj će odlučiti o uspostavljanju novog limita uzimajući u obzir zakonitost korištenja usluga i tehničke mogućnosti.

6.4. Registracija domene u sklopu nove web hosting usluge

Ako web hosting usluga koju Korisniku pruža Pružatelj uključuje i registraciju domene ili transfer i produženje domene za prvu godinu korištenja web hosting usluge, prilikom obnove web hosting usluge nakon isteka prvih godinu dana korištenja primjenjivati će se važeći cjenik za obnovu registracije domene Korisnika, kao i kod obnove web hosting usluge s prekidom kraćim od dvije godine.

6.5. Pristup korisničkoj podršci

Korisnik prima na znanje da je za ispravno korištenje Usluga potrebna određena razina znanja vezana uz elektroničke uređaje, računala, softver, korištenje interneta, mrežne protokole i sl., te da

Pružatelj ne stavlja na raspolaganje takvo znanje niti pruža edukaciju vezano za isto. Korisnik će probleme sa korištenjem Usluge koji nisu povezani sa poteškoćama u uobičajenom radu poslužitelja, mrežnih servisa ili drugih dijelova infrastrukture Pružatelja, pokušati otkloniti samostalno ili uz pomoć treće strane.

Pružatelj će Korisniku pružati korisničku podršku putem sredstava elektroničke komunikacije koja su navedena na web Stranici Pružatelja i u radnom vremenu navedenom na web stranici Pružatelja.

Korisnik se obvezuje odnositi prema korisničkoj podršci Pružatelja s dužnim poštovanjem, bez psovanja, vrijeđanja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisničkoj podršci suprotno normama lijepog ponašanja, Pružatelj će Korisnika upozoriti na isto, te u slučaju da Korisnik nastavi s takvim ponašanjem, Pružatelj može jednostrano i bez povrata uplaćenih sredstava raskinuti Ugovor.

6.6. Vlasništvo nad Uslugom

Vlasnikom Usluga smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa sa koje je i prvotno zakupljena usluga, ili u slučaju domene ona osoba koja je navedena kao vlasnik u whois bazi podataka za domenu. Zahtjevi za novom lozinkom i pristupom control panelu, promjenama na hosting paketu, promjenama na ponudi i drugo mogu biti odobreni isključivo na upit sa administrativne e-mail adrese.

Ukoliko vlasnik želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama (tehnički ili webmaster kontakt), isto je potrebno potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Ukoliko vlasnik želi prebaciti vlasništvo na drugu osobu, potrebno je isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.
Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i slično dužan je riješiti sam vlasnik hosting paketa.

Osoba ili tvrtka na koju su glase ponude i računi za web hosting usluge nije vlasnik web hosting usluga, osim u slučaju kada se radi o istoj osobi/tvrtki koja je navedena kao vlasnički e-mail.

7. Dijeljeni (“shared”) hosting

Pružatelj prodaje, između ostalih, hosting tehnologiju dijeljenog hostinga (eng.: “shared hosting”). Zbog prirode dijeljenog hostinga, kao pojedinačni korisnik zajedničke dijeljene okoline, te mogućnosti nepovoljnog utjecaja na druge korisnike, Pružatelj zadržava pravo, u bilo koje vrijeme, nadgledati podatke Korisnika te poduzeti mjere kako bi spriječio štetu za poslužitelje, mrežu, ili druge korisnike. Mjere mogu obuhvatiti suspendiranje i izmjenu web stranica, blokiranje pristupa, preusmjeravanje domena ili IP adresa, i druge akcije.

Resursi dostupni korisnicima dijeljenog hostinga vidljivi su na stranici “Dozvoljeno korištenje resursa“.

Korisnici koji imaju zakupljenu Uslugu dijeljenog web hostinga ne mogu preprodavati web hosting trećim stranama kao preprodavači. Ukoliko Korisnik to želi, Korisnik može postati preprodavač Pružateljevih usluga, sukladno prethodno dogovorenim uvjetima i sklopljenom ugovoru s Pružateljem.

7.1. Besplatan web hosting u sklopu registracije nove komercijalne domene

Pružatelj u sklopu registracije nove komercijalne domene nudi uslugu besplatnog (eng. Free) web hostinga. Free web hosting paket uključuje 50 MB slobodnog prostora, jednu e-mail adresu i pristup cPanelu. Free hosting paketi ne uključuju nikakve dodatne usluge (baze podataka, PHP, itd.).

Free hosting paket se veže na registraciju nove komercijalne domene, te je na istu vezan i o njoj ovisi, odnosno dijeli njezinu sudbinu, u smislu da je aktivan i valjan do isteka domene.

Ukoliko Korisnik domenu prebacuje kod drugog pružatelja usluga, Free hosting paket će biti deaktiviran. Ukoliko je domena istekla i Korisnik je neće više obnavljati, Free hosting paket će biti deaktiviran.

8. Registracija domena

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik potvrđuje da je upoznat i prihvaća pravila registra za određenu vršnu domenu te se obavezuje biti u potpunosti u skladu s njima.
Korisnik razumije da davanje naloga za registraciju domene, obnovu ili prijenos domene ne jamči da će Pružatelj biti u mogućnosti izvršiti postupak. Korisnik je suglasan da kada narudžba može biti samo djelomično ispunjena, Ugovor je sklopljen samo za uspješno izvršene Usluge (npr. od 5 registracija domena naručenih, samo 3 su uspješno registrirane smatra se da je ugovor sklopljen za tri uspješno registrirane domene).

Ukoliko su naručene domene koje je Korisnik naručio i uplatio u međuvremenu zauzete od treće strane, Pružatelj će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu na odabir ili registraciju druge slobodne domene ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je uplaćena domena u međuvremenu, te u slučaju grešaka sa API konekcijom na registre domena koji provjeravaju da li je naručena domena slobodna.

Naziv domene se ne može mijenjati nakon plaćanja i registracije

8.1. Premium domene

Premium domene su domene koje registar domena rezervira unaprijed kao domene veće (nabavne) vrijednosti. Te se domene pojavljuju kao slobodne domene ali njihovu točnu godišnju naknadu nije moguće znati unaprijed prilikom provjere u procesu narudžbe. Ukoliko Korisnik naruči i uplati Pružatelju “premium” domenu koja je slobodna u registru, ali nema standardnu dobavnu cijenu kao ostale domene u tom TLD-u, nego se radi o domeni veće nabavne vrijednosti od standardne cijene (tzv. “premium” cijena), Pružatelj će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu na odabir ili rregistraciju druge domene standardne cijene umjesto premium domene ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati

Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za situaciju u kojoj se prilikom registracije domene ispostavi da je uplaćena domena zapravo “premium” domena.

Korisnik je suglasan i pristaje na (kada je to izričito potrebno da ispuni zahtjeve Korisnika) modifikaciju kontakt informacija Korisnika koje se upisuju u registar određenih TLD (top level domena). To uključuje (ali nije ograničeno na) TLD koje zahtijevaju da Korisnik bude lokalno prisutan u zemlji TLD registra.

Pružatelj zadržava pravo da privremeno (i to samo za vrijeme trajanja procesa prijenosa domene) izmjeni kontakt informacije za domene radi prijenosa domene između registrara. Pružatelj je dužan vratiti kontakt podatke odmah nakon što se proces prijenosa domene završi. Ukoliko Pružatelj propusti pravodobno ažurirati kontakt informacije, Korisnik je dužan o tome obavijestiti

Pružatelja te mu omogućiti određeni period za ažuriranje kontakt informacija Korisnika.

U periodu između registracije domene i objavljivanja sadržaja na domeni, Pružatelj usluga može na domeni objaviti bilo kakve informacije i sadržaje, bilo svoje ili od trećih strana, osobito o svojoj ponudi i uslugama. Sadržaj objavljen od strane Pružatelja usluga ne smije biti na štetu interesa Korisnika.

Pružatelj usluga mora ukloniti objavljeni sadržaj na domeni odmah nakon što Korisnik učini svoj vlastiti sadržaj dostupnim za objavljivanje. Pružatelj usluga ima također pravo objaviti svoje sadržaje za domene ili hosting za koje Korisnik nije platio račun ili nije dobio novu ponudu od Pružatelja usluga.

8.2. Žig

Ukoliko naručena domena sadrži žig na koju treća osoba polaže pravo, Pružatelj zadržava pravo da od naručitelja domene traži potvrdu da ima pravo korištenja žiga odnosno dokaz registracije žiga te zaštite žiga, prije registracije uplaćene domene. Ukoliko Korisnik tj. uplatitelj nema pravo korištenja žiga odnosno ako navedeno pravo, registraciju žiga odnosno zaštitu žiga, ne može dokazati, Pružatelj će odbiti registraciju domene i Korisniku ponuditi mu na odabir ili registraciju druge domene bez sadržanog žiga ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.

Ako Pružatelj registrira u ime i za račun Korisnika domenu koja sadrži žig treće osobe na koji Korisnik nema pravo korištenja, Korisnik sam snosi odgovornost za štetu prema trećoj strani, a Pružatelj zadržava pravo potraživanja naknade od Korisnika u slučaju suodgovornosti.

8.3. ICANN, akreditirani registrari i registri domena

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik prihvaća prava i obveze koje propisuje ICANN i registri domena, i koje su sukladne sa Općom uredbom o zaštiti podataka.

ICANN propisuje da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i provjerljive kontakt informacije za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registrar (ili provider registrara) će zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije, te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pružanje usluge.

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik također prihvaća prava i obveze koja propisuju ICANN akreditirani registrari te registri domena koje Pružatelj koristi kao svoje poslovne partnere, koji zahtjevaju dostavu podataka Korisnika, te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pružanje usluge.

Korisnik može pročitati uvjete korištenja registara i registrara ovdje:

Tucows: https://opensrs.com/wp-content/uploads/Tucows_ExhibitA.html
Joker: https://joker.com/index.joker?mode=page&page=terms_cond
eNom: http://www.enom.com/terms/default.aspx?
CARNet: http://www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=623&dm_dnl=1
EURID: https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu-domains/

Proces potvrde i promjene kontakt informacija zahtijeva od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu na koju će biti poslan zahtjev za verifikaciju kontakt informacija. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom narudžbe usluga.

Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovarajuće radnje, registrar može suspendirati domenu unutar 15 dana.
Pružatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog suspenzije domene uslijed nepotvrđivanja kontakt informacija od strane Korisnika. Pružatelj također nije odgovoran za isporuke poruka e-pošte Korisniku.

8.4. Period zakupa domena

Domene se registriraju na određeni period zakupa koji je u pravilu godina dana ili više godina, i imaju naznačen datum isteka u registru domena nakon kojeg domena može biti deaktivirana i/ili brisana u svakom trenutku ovisno o proceduri koju pojedini registar vršne domene propisuje.

Korisnik je dužan uplatiti Pružateljevu ponudu za produženje domene do datuma isteka domene. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produženje domene do datuma isteka domene, Pružatelj nije dužan pružiti uslugu po istoj navedenoj cijeni u ponudi, te može odbiti produženje domene i/ili tražiti doplatu zbog viših troškova produženja domene koja je istekla, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnika.

Obavijest i upute za produženje usluge biti će poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu prije isteka domene. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.
Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu Korisniku zbog Korisnikove uplate usluge nakon datuma isteka domene, što uključuje (ali nije ograničeno na) štete zbog neaktivnosti, suspenzije ili brisanja domene

9. Preprodavačeva (“reseller”) odgovornost za korisnike

Preprodavači su odgovorni za podršku svojim korisnicima, koji prema Pružatelju nastupaju kao treće strane. Pružatelj ne pruža tehničku podršku trećim stranama, odnosno resellerovim korisnicima. Svi zahtjevi za podršku moraju biti podneseni od strane preprodavača u ime i za račun njegovih korisnika zbog sigurnosnih razloga.

Preprodavači su također odgovorni za sav sadržaj i aktivnosti pod njihovim korisničkim računom. Pružatelj će smatrati odgovornim preprodavača za bilo koju aktivnost njegovih korisnika koja krši zakone ili Pravila prihvatljivosti korištenja.

Sukladno sa odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka Preprodavač preuzima sve obaveze prema svojim korisnicima tj. Ispitanicima.

POJEDINE ODGOVORNOSTI U VEZI GDPR PRELAZE NA PREPRODAVAČA – pa moraju Preprodavač i Pružatelj sklopiti adekvatan ugovor za obradu podataka u sukladnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka.

10. Cijene i uvjeti plaćanja

Cijene Usluga definirane su važećim Cjenikom usluga, osim ako nije drugačije definirano Posebnim Ugovorom. Cjenik je objavljen na web Stranicama Pružatelja, te Korisnik sklapanjem ugovora s Pružateljem usluge potvrđuje da je upoznat sa važećim Cjenikom Pružatelja te da isti u cijelosti prihvaća. Pružatelj je ovlašten mijenjati Cjenik i učiniti ga dostupnim u skladu sa važećim propisima.

Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge.

Iznos koji Korisnik plaća za uslugu nikada se neće povećavati između datuma kupnje i dana isteka kupljene usluge osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor sa Korisnikom, te osim u slučaju kada dođe do povećanja cijene usluge dobavljača pružatelja usluge prema samom pružatelju, za iznos jednak ili veći od 10% od početne cijene. U tom slučaju, pružatelj je ovlašten povećati cijenu usluge prema Korisniku, i prije isteka kupljene usluge za pojedino obračunsko razdoblje. U tom slučaju, pružatelj će izmijeniti ove Uvjete korištenja, te o toj okolnosti pisanim putem posebno izvijestiti Korisnika, najkasnije 8 (osam) dana prije početka primjene nove cijene. Korisnik je u takvom slučaju ovlašten raskinuti ugovorni odnos sa Pružateljem, bez naknade.

Pružatelj zadržava pravo promjene cijena za sljedeće obračunsko razdoblje za Usluge sa vremenskim istekom. Pružatelj zadržava pravo izmjene tehničkih karakteristika Usluga za vrijeme trajanja Usluge, kao i pravo da se poveća količina resursa unutar web hosting paketa u bilo koje vrijeme.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa izmjenom cijene ili tehničkih karakteristika Usluga, Korisnik ima pravo raskinuti ugovor prema odredbama u članku 12. ovog Ugovora.

Pružatelj prihvaća sljedeće načine plaćanja:

 • Uplata na žiro račun Pružatelja,
 • Internetsko plaćanje kreditnom karticom Visa, MasterCard, American Express, Diners putem web stranica Pružatelja ili Korisničkih stranica,
 • Plaćanje putem internetskog servisa PayPal putem Korisničkih stranica.
 • Devizne uplate iz inozemstva ( wire transfer )

VAŽNO: Kod deviznih uplata korisnik snosi troškove platnog prometa koji mogu nastati prilikom plaćanja (naknade za internetsko plaćanje, bankarske naknade, i sl.).

Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro-račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva u punom iznosu ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Ukoliko Korisnik preplati ponudu, račun ili predračun iznad traženog iznosa, odnosno ako dio naručene usluge ne bude mogao biti izvršen od strane Pružatelja, višak iznosa odnosno vrijednost neispunjenog dijela Usluge evidentirat će se na Korisnikovom korisničkom računu kod Pružatelja kao korisnički kredit u korisničkim stranicama. Korisnik može korisnički kredit iskoristiti za umanjenje budućih plaćanja ili tražiti povrat iznosa na svoj žiro-račun umanjen za troškove transakcije povrata. Pružatelj ne isplaćuje kamatu na korisnički kredit.

Fakture (račune) pružatelj izdaje u elektroničkom obliku prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja usluga

Korisnik je suglasan sa ispostavljanjem računa u tom obliku kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi. U smislu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost računom u elektroničkom obliku, ispostavljenom kao elektronička isprava, smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.

Korisnik ima pravo tijekom trajanja Ugovora, prijeći sa postojeće usluge u višem cjenovnom rangu, na korištenje usluge u nižem cjenovnom rangu, prema Cjeniku Pružatelja. O toj namjeri Korisnik je dužan pisano unaprijed izvijestiti Pružatelja. Pružatelj je dužan izmijeniti način pružanja usluge sukladno tom zahtjevu Korisnika, odnosno istoga premjestiti sa usluga višeg cjenovnog ranga u usluge nižeg cjenovnog ranga, i to u roku trajanja zakupa usluge. U navedenom slučaju, Korisnik nema pravo na povrat iznosa danog na ime ranijeg korištenja usluge višeg cjenovnog ranga, niti će se navedeni iznos koristiti za produženje trajanja usluge.

Ukoliko ponuda za produljenje usluge nije uplaćena na vrijeme po Korisniku pa je usluga istekla, Korisnik može, po ponudi za produljenje usluge koju će mu dostaviti Pružatelj, u bilo kojem trenutku unutar 60 dana od datuma isteka usluge, uplatiti iznos naknade za reaktivaciju usluge. Ukoliko Korisnik takvo plaćanje izvrši u periodu od 1 do 44 dana počev od isteka usluge, isti nije dužan platiti nikakvu dodatnu naknadu osim cijene za produljenje usluge. Međutim, ukoliko Korisnik plaćanje izvrši u periodu od 45 do 60 dana počev od isteka usluge, na cijenu produljenja usluge se dodatno obračunava naknada za čuvanje podataka na poslužitelju koju je Korisnik dužan podmiriti. Navedena naknada iznosi 15% od ukupne cijene usluge, a ukoliko navedeni postotak, ovisno o cijeni usluge, iznosi manje od 50,00 kn, naknada se obračunava u iznosu od 50,00 kn, i pokriva uslugu čuvanja sadržaja istekle usluge na poslužiteljima.

11. Reklamacije

Korisnik je dužan pravodobno prijaviti, a Pružatelj pravodobno razmotriti zahtjev Korisnika.
U slučaju zlouporabe kršenja Pravila korištenja, Pružatelj zadržava pravo trenutnog uskraćivanja usluge te jednostranog raskida ugovora, bez daljnjih objašnjenja i bez povrata uplaćenih sredstava.

Pružatelj ima pravo odbiti reklamaciju ukoliko se ne radi o propustu od strane Pružatelja. Primjerice, ukoliko Korisnik je zabunom naručio uslugu, a Pružatelj je uredno ispostavio uslugu Korisniku, Pružatelj nije dužan napraviti povrat uplaćenih sredstava.
Korisnik ima pravo na reklamaciju u sklopu Garancije uz određene uvjete definirane u članku 11.3.

11.1. Domene

Korisnik može zatražiti povrat sredstava za .hr i com.hr domene unutar 14 dana od registracije, transfera ili produženja domene. Za com domene (.com, .net, .org, .biz, .info), Korisnik može zatražiti povrat uplaćenih sredstava unutar 7 dana, isključivo za registracije novih domena.
Korisnik mora na vrijeme kontaktirati Pružatelja kako bi Pružatelj mogao procesirati povrat sredstava pravovremeno i prije isteka rokova navedenih iznad.
Za ostale domene u ponudi Pružatelj ne radi povrat uplaćenih sredstava.

11.2. SSL certifikati

SSL certifikate Pružatelj zakupljuje u ime Korisnika od izdavača SSL certifikata (GeoTrust, Thawte, itd.).
Povrat sredstava za produljenje ili zakup SSL certifikata ovisi o pravilima izdavača SSL certifikata. Pružatelj će na valjani zahtjev izvršiti povrat sredstava ukoliko izdavač SSL certifikata to omogućuje.

Izdavači SSL certifikata putem kojih Pružatelj zakupljuje SSL certifikate za Korisnika nude svoju garanciju (eng. warranty), koja ne ulazi u Garanciju koju pruža Studio4Web, te kao takva, nije obvezujuća od strane Studio4Weba.

11.3. Garancija

90 dnevna izjava o garanciji odnosi se isključivo na shared web hosting i reseller web hosting pakete . U garanciju nisu uključeni VPS paketi, dedicated serveri, registracija domena, SSL certifikati, softverske licence.

Ukoliko je Korisnik pravovremeno poslao pismeni zahtjev Pružatelju, u kojem zahtjevu Korisnik ima prigovor na nedostatke usluge usluge koju koristi a koju mu Pružatelj pruža sukladno ovim

Uvjetima korištenja, te ukoliko je takav zahtjev opravdan, Pružatelj će u razumnom roku koji ne može biti duži od 90 dana te nedostatke otkloniti te Korisniku omogućiti pružanje usluge bez nedostataka. U slučaju da Pružatelj predmetne nedostatke ne otkloni u navedenom roku, isti će na zahtjev Korisnika vratiti uplaćeni iznos korisniku u roku od 90 dana od aktivacije usluge.

Ukoliko je uz hosting uslugu naručena i dodatna usluga koja izlazi iz Garancije (domena, SSL certifikat, itd.), iznos povrata biti će umanjen za iznos cijene dodatne usluge. Dodatna usluga ostaje na korištenje Korisniku do kraja isteka zakupa.

12. Otkazivanje Usluge, isključenje Usluge, trajno isključenje Usluge i prekid Ugovora

U slučaju Korisnikove želje za otkazivanjem Usluge, Korisnik će prije isteka Usluge obavijestiti Pružatelja. Korisnik može otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem zahtjeva pisanim putem, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge u slučaju kršenja bilo kojeg članka Uvjeta korištenja.

Pružatelj će trajno onemogućiti korištenje Usluge 30 dana nakon isteka Usluge, ako ne dođe do njezina produženja. Trajno isključenje Usluge predstavlja i prestanak ovog Ugovora.

U slučaju otkazivanja usluge od strane Korisnika, Pružatelj nije dužan vratiti već uplaćena sredstva.

13. Odricanje od odgovornosti

Pružatelj neće biti odgovoran za štetu, izgubljenu dobit materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Imajući u vidu prirodu posla Pružatelja, koja je predmet ovih Uvjeta korištenja, Pružateljeva odgovornost za štetu nastalu njegovom običnom nepažnjom, isključena je. Navedeno se odnosi na odgovonost Pružatelja na naknadu obične štete i izmakle koristi, te pravičnu naknadu neimovinske štete, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pružatelj nije odgovoran za štetu nastalu zbog nastupanja više sile, kao i zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Pružatelj nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Pružatelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pružatelja

Odgovornost Pružatelja usluga ograničena je na iznos koji je uplaćen u posljednjih godinu dana do nastanka bilo kakve vrste štete.

14. Politika privatnosti

Pružatelj može bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovlašteni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje.
Raspolaganje informacijama o korisniku detaljno je opisano u Politici privatnosti koju donosi Pružatelj na svojim web stranicama.

15. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09, 89/09 -isp.) Korisnici koji su potrošači mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku:

 • na adresu Pružatelja Studio4Web – Plus Hosting Grupa d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula.
 • na e-mail adresu info@studio4web.com

Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

16. Sporovi

Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati rješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija. U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu odnosno Općinski sud u Zagrebu, ovisno o prirodi spora.

17. Izmjene i dopune ovih Uvjeta

Ovi opći Uvjeti stupaju na snagu i počinju se primjenjivati na sve Korisnike usluga na dan objave na web stranici Pružatelja.
Studio4Web zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete. Sve izmjene ovih Uvjeta Pružatelj će objaviti na svojim službenim internetskim stranicama sukladno važećim propisima.
U slučaju izmjena i dopuna Uvjeta isključivo u korist Korisnika, primijenit će se na postojeće Korisnike danom objave tih izmjena. U slučaju izmjena Općih uvjeta koje su za Korisnika nepovoljnije u odnosu na ugovorene Uvjete, Korisnik može otkazati ugovor, bez naknade. U protivnom smatrat će se da je Korisnik suglasan s izmjenama.

POVEŽITE SE S NAMA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

KORISNIČKE STRANICE

Email adresa:

Lozinka:

KLIJENTI O NAMA

 • Luiza Gortanwww.marcana.info

  Sve što mi treba tu je. Podrška brza i efikasna (što mi je najbitnije). Omjer cijene i kvalitete savršen.

 • Darko HlušičkaHD televizija

  Mnogi danas nose atraktivna imena svojih kompanija i hvale se da su profesionalci, no ja znam samo za jednog pravog: Studio4web. Hosting koji sam slučajno primijetio na jednoj stranici prije mnogo godina nisam niti jednom do sada pomislio promijeniti već sasvim suprotno - otvaram nove domene i hosting račune za sebe i klijente isključivo ovdje i niti na kraj pameti mi nije promijeniti ovako dobar hosting.

 • Ažurnost na nivou, podrška odlična. Jedna od boljih hosting usluga u Hrvatskoj. Profesionalnost na nivou, pristupačnost odlična, samo naprijed.

 • Saša PantelićTURBO IT j.d.o.o.

  Najbolje hosting usluge sa povoljnom cijenom na ovim područjima. Podrška je izuzetna i ako tako ostane surađivat ćemo još dugo. Kao i prošle godine predlažem ih za Super brand.

 • Jovica NikšićUdruga e-vinarstvo

  Zadovoljni smo brzinom odgovora na upite i suradnjom kroz ove 4g.

 • Sva pohvala na iznimno brzim reakcijama na upite, profesionalizmu, pouzdanosti i odnosu prema korisniku. Premašili ste naša očekivanja. Bravo!

 • Branko Bralićwww.fotohr.com

  Jako sam zadovoljan otkada sam počeo koristiti vaše usluge. Jednostavno nemam nikakvih primjedbi. Sve se radi do kraja profesionalno i odgovorno.

 • Što reći, već godinama sam na Studio4web i moja iskustva su toliko pozitivna da bi svima na svijetu savjetovao S4W. Nikada nikakve greškice, ako se dogodi problem s moje strane stvar se riješi u 2-3 sata, što niti najveće svjetske hosting kompanije nisu u stanju napraviti. Ekipa iz S4W hvala Vam što zbog vas nema straha i brige oko svoji web stranice! Ostanite takvi i dalje!

 • Marko Glavićwww.mag.com.hr

  Već 6 godina, 24sata online, uz Studio4web. Ocjena, izvrstan(5)

 • Ivo KljajićKim - obrt

  Već nekoliko godina sam korisnik i zaista sam prezadovoljan. Korisnička podrška izuzetno brzo i korektno obavlja svoj posao i čitajući ostale komentare složio bih se s jednim korisnikom u mišljenju: "Zaista jedna poštena i odgovorna tvrtka u ovoj banani od države".

 • Alida MezićKlaracomm d.o.o.

  Jako sam zadovoljna sa uvijek brzim i konkretnim odgovorima, uvijek 100 postotnim rješenjem problema. Vrlo ugodna suradnja, preporučam svakome tko želi/treba sigurno parkirane stranice.

 • Davor ĐurinićDavor Đurinić

  Prezadovoljan sa uslugom. Nemam zamjerke. Samo tako nastavite. LP

 • Antonio BaškovićToni Informatika LTD

  Brza, pouzdana i kvalitetna tehnička podrška. Brza aktivacija svih usluga, same pohvale!

 • Domagoj FrancDomagoj Franc

  Koristio sam puno domaćih i stranih hostinga ali Studio4web je moj omiljeni izbor

 • Zadovoljstvo je raditi sa S4W jer sve eventualne probleme rješavaju u kratkom roku. Podrška je zaista fenomenalna!

 • Ena BičanićEna Bičanić

  Odlična, pouzdana, povoljna usluga i solidna podrška. Sve pohvale.

 • Iznimno smo zadovoljni uslugom, pouzdanošću i brzinom odgovora od strane korisničke podrške. Svakako preporučujemo!

 • Ivica BrajkovićArke orbis j.d.o.o

  Odlični, brzi i pouzdani!

 • O suradnji sa Studio4web koja već traje 5 godina mogu samo reći sve najbolje izuzetna susretljivost brzina i profesionalnost, u svakom slučaju topla preporuka.

 • Hrvoje BušićMale stvari d.o.o.

  Fantastična, brza i kvalitetna usluga bez čekanja. Izuzetno ljubazan odnos i visoka razina ophođenja ne samo prilikom kupnje već i prilikom rješavanja problema. Čisto zadovoljstvo!

 • Marijan RelkovićPlanet Računala

  Iznimno profesionalna i kvalitetna usluga. Vrlo brzo riješavanje problema. Daleko najozbiljniji i najpouzdaniji.

 • Pa mislim da se nemate u čemu još poboljšati, svoje ste usluge dotjerali do savršenstva. Nikad nisam vidjela da u Hrvatskoj itko radi kao Vi!!!! Kad bi svi u Hrvatskoj radili kao Studio4web, mogli bi biti mala Švicarska!!! Svaka čast!!!

 • Desiree AgićDesiree Agić

  Imam odlično iskustvo s obzirom da je odlična podrška. Uvijek sam dobila brz odgovor kad sam imala pitanje ili problem. Ostanite takvi pa ću i dalje uvijek rado preporučivati Vaše usluge. Najbolje je što onda putem affiliate programa dobijem proviziju!

 • Davor NujicTRIVIUS d.o.o.

  Najbolji web hosting koji se može pronaći u regiji. Osobno sam ga preporučio svim svojim kolegama i poslovnim partnerima koji me pitaju gdje smjestiti svoju web stranicu. Brzinu supporta koju pružaju kolege iz Studia4Web može biti uzor svim drugim hosting providerima iz cijeloga svijeta, jednom riječju FASCINANTNO ;) Topla preporuka svima koji traže brz, kvalitetan, pouzdan i cijenovno JEFTIN webhosting!!!

 • Ivan MišićIvan Mišić

  Do sada najbolji hosting (ništa ne brane niti ograničavaju, svaki upit je riješen gotovo isti dan na zadovoljstvo mene kao korisnika). Preporučam svakome tko želi kvalitetan, ali povoljan hosting :)

 • Hi, I love the Reward Points addon. Thanks for your great support and addons!

 • Ivona MačekIvona Maček

  Profesionalnost, brzina kod odgovora na upit i sve najbolje

 • Gligo TomanovićGligo Tomanović

  Dugogodišnji sam korisnik usluga Studio4web-a i prilično sam zadovoljan. Radujem se nastavku uspješne saradnje.

 • Dražen PaunPAUN d.o.o.

  Definitivno najbolja usluga što se tiče web hostinga, registracija domena, brzih i korisnih odgovora na upite i zahtjeve. Toplo preporučam svima.

 • Marin Begićwww.popularpin.com

  Definitivno najkvalitetniji i najjeftiniji hosting na hrvatskom tržištu. Odličan support i puno dodatnih opcija (35% affiliate, reward points, plaćanje Paypalom). Samo nastavite, svaka čast!

 • Emil MustaćEmil Mustać

  Nikakvih zamjerki. Sve se jednostavno i lako odradi preko korisnickog sucelja.

 • Davor PukljakFrontispis d.o.o.

  Izuzetno sam zadovoljan suradnjom. Svi korisnički upiti rješavaju se brzo i pouzdano.

 • Marinko Stanićwww.stanich.net

  Najpovoljnije cijene za stabilnu uslugu.Tehnička podrška brza i efikasna.Preporuke svima!

 • Tomislav Ermanwww.zminj24.com

  Uptime odličan! Korisnička podrška brza,uljudna,profesionalna i ekspertna! Za svaku pohvalu!

 • Sve što sam tražio sam i dobio. Bez ikakvih problema ili predugačkih čekanja. Korisnička podrška na visokoj razini. Reagira brzo i pruža informacije koje korisnik i očekuje dobiti.

 • Siniša BralićstroGo ITT d.o.o.

  Više no zadovoljavajuća razina podrške sastoji se od brzine, kvalitete i potpunosti odgovora na sva do sada postavljena pitanja.

 • Dominik PintarićDOPI DIZAJN j.d.o.o.

  Više od 5 godina surađujemo sa Studio4web-om i pokazali su se kao vodeća hosting tvrtka u Hrvatskoj. Inovativnost, znanje, iskustvo i stručnost su glavne prednosti ove tvrtke. SAMO NAPRIJED!

 • Dean Hudoletnjakwww.boss-game.com

  Jednostavno najbolji hosting, podrška za 5. Moja preporuka svima !

 • Jurica Kukovec

  Odlično! Bolji, pristupačniji, pregledniji, hosting i podršku nisam vidio... Samo tako dalje, imate moju punu podršku.

 • Antonio VukorepaKontrol biro d.o.o.

  Vrlo sam zadovoljan kompletnom uslugom, pogotovo kvalitetnom korisničkom podrškom.Na sve moje upite odgovorili ste u roku pola sata i riješili sva pitanja i probleme.

 • Ivan SušanjIvan Sušanj

  Izvrsna usluga i odlična korisnička služba.

 • Vladan PavkovićUdruga Sjedi 5

  Zahvaljujem na visokom angažmanu koji se vidi u odnosu prema nama i našim potrebama. Potpuno smo mirni i zadovoljni kod vas. Sjedi5.hr

 • Znate onaj osjećaj kada obučete jaknu, hlače ili nešto treće sto niste dugo nosili, gurnete ruku u džep, a kad ono, u džepu 100 kn? Jednak osjećaj se javlja pri poslovanju sa Studio4web-om. Od brzine odgovaranja na upite, ljubaznosti, stručnosti, cijena, širine ponude, dostupnosti servera, brzine servera, .... kod ove hosting tvrtke nema loše strane i veselim se dugogodišnjem poslovanju s njima.

 • Marijan PericaImo-Consalt Rijeka

  Već godinama koristim usluge Studio4web-a. Zasigurno najbolja korisnička podrška koja se može dobiti kod nas. Preporučujem svima, sve pohvale... Miron svaka čast ... moje poštovanje !!!

 • Marino BobetićMarino Bobetić

  U višegodišnjem korištenju usluga Studio4web-a nikad se nisam osjećao uskraćen. Cijene su pristojne i pristupačne, služba za korisnike ljubazna i susretljiva. Nemojte se pokvariti i ostat ćemo skupa još dugo vremena ;)

 • Danijel Vranešićwww.jedanklik.com

  U kratko, vrlo sam zadovoljan s uslugom. Korisnička podrška je odlična i od velike pomoći. Cijene su i više nego prihvatljive. Vrhunska kvaliteta i niska cijena, vrlo sam zadovoljan!

 • Bernardo KlarićUdruga TOPNET Topusko

  Nemam primjedbi, a sviđa mi se ažurnost u odgovorima na probleme ili nedoumice.

 • CloudLinux

 • cPanel

 • WHM

 • Roundcube

 • MySQL

 • PHP

 • phpMyAdmin

 • Apache

 • Nginx

 • Softaculous

Na sve cijene u EUR primjenjuje se fiksni tečaj 7.5345

© Copyright 2006-2022 Studio4web. Sva prava zadržana.